بسم الله الرحمن الرحیم

آب زنید را راه را هین که نگار می رسد مژده دهید باغ را بوی بهار می رسد

آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود   عاقبت در قدم باد بهار آخر شد