سلامتی عامل مهم توسعه انسانی

دو نعمت پنهان الهی؛ سلامت و امنیت است . قدرش را بدانیم و در صدد نشر راههای حفظ و ارتقاء آن بکوشیم

بهداشت آشپزخانه و رستوران

بهداشتپرسنل: جهتبهداشتپرسنلآموزشهاییدرابتدایاستخدامدرارتباطبامواردبهداشتیشخصیوحملونقلموادغذاییانجاممیشود. کارکنانمطابقبرنامههایآموزشیتحتآموزشهایبهداشتیقرارمیگیرند. کلیهافرادقبلازورودبهمحدودهایحملونقلموادغذایی،قبلازشروعکار،پسازجابجاییهرگونهموادآلودهویاپسازاستراحتدستهایخودرامیبایستبشویند. کلیهکارکنانپسازاستفادهازدستشوییبایددستهایخودرابشویند. کارکنانوکارگرانوهرمراجعهکنندهایقبلازورودبهمحلهایتولیدمحصولوانبارمواداولیهازروپوش،کلاهودمپایی مخصوصاستفادهنمایند. درصورتلزومکارگرانبایدازدستکشمخصوصدرهنگامآشپزیویاجابجاییمواداولیهاستفادهنمایند. هرگونهرفتاریدرمحدودهجابجاییموادغذاییکهمیتواندموجبآلودگیموادغذاییگردد،ازقبیلخوردن،استفادهازدخانیات،آدامسجویدنویاکارهایغیربهداشتیمانندآبدهانانداختنممنوعاست. تمامیکارکنانیکهبهمحدودهجابجاییموادغذاییواردمیشوندبایستیاشیاییراکهممکناستبداخلموادغذاییبیافتنددرآوردهباشند. جواهراتیمانندحلقهازدواجوسایراشیاییکهنمیتواننددرآوردهشوندوازشخصجداشوندبایدبهطرزمناسبیپوشیدهشده باشند. وسایلشخصیولباسهایکارکنانکهدرخارجازمحیطکاراستفادهمیشوندنبایددرمحدودهجابجاییموادغذایینگهداری شوند. محلهایرفتوآمدکارکنانوبازدیدکنندگانتوسطسرپرستتولیدجهتجلوگیریازبروزآلودگیکنترلمیشود. کلیهکارکنانموظفنددرزمانیکهبهیکبیماریمسریمبتلاشدهباشندکهاحتمالانتقالآلودگیبهموادغذاییمیرود،بهمسئولبهداشت اعلامنمایند. کارکنانیکهداراییکجراحتیازخمبازشدههستندنبایدموادغذاییویاسطوحدرتماسباموادغذاییراجابجاکنندمگراینکهجراحتبطورکاملبوسیلهپانسمانیاپوششضدآب ،ماننددستکشهایپلاستیکیپوشیدهشدهباشد.   بهداشتونظافتمحیطهایکاری: براینظافتوبهداشتتمامیمحیطهایکاریوتجهیزاتموجودبرنامهبهداشتتوسطمسئولبهداشتدرفرمبرنامهشستشو،ضد عفونیوبهداشت تهیهمیشودوتوسطتیمایمنیموادغذاییآنهاموردتصدیققرارمیگیرد. برنامههایبهداشتیشاملمواردزیرمیباشند: نامشخصمسئول،تناوبوتکراراقدامبهداشتی،موادشیمیاییوشویندهمورداستفادهوغلظتهایلازمآنها،تجهیزاتمربوطبه دما،معرفیروشهاییبراینظافتوبهداشت. لازماستتاجهتتنظیمبرنامههایبهداشت،وسایلوظروفوتجهیزاتومحلهاومکانهایلازمبراینظافتوشستشوبطورکاملشناساییشوند. مکانهاوتجهیزاتیکهنیازمندتوجهویژههستندنیزبایدشناساییشوند. توزیعغذابایدبهگونه ایباشدکهباعثازدحاممراجعینواتلافوقتآنهانشود. باتوجهبهتعدادمراجعیندرغذاخوریتعدادیازپرسنلباچرخدستیمناسبظروفغذاهایسروشدهراازرویمیزهاجمعآوریودرهمانحالسطوحمیزرابرایمراجعینبعدیتمیزنمایند. روشهایلازمبرایحفظبهداشتمحیطکاردرطیمراحلتولیدبایددربرنامههالحاظشود. مثل:جمعآوریپسماندههایباقیماندهازفرایندتولیددرزمانهایمشخصشده موادشیمیاییوشویندهبایدهماهنگبادستورالعملهایتولیدکنندهمورداستفادهقرارگیرندودارایتاییدیهوگواهیازوزارت بهداشتباشند. جهتموثربودنبرنامههایبهداشتونظافتبازرسیهایدورهایمطابقفرمگزارشکنترلوپایشنظافتبهداشتبهشماره توسطمسئولبهداشتانجاممیشودوگزارشآنبرایتیمایمنیموادغذاییارسالمیگرددودرصورتنامناسببودنوضعیتاقداماتمناسبمطابقروشاجراییاقداماصلاحی/ پیشگیرانهاقداممیشود. محل شستشو و نگهداری ظروف ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 82 بازدید

روشهای شناسایی خطرات ،مزایا و معایب آنها با توجه به عنوان پروژه در ابتدا به صورت

روشهای شناسایی خطرات ،مزایا و معایب آنها با توجه به عنوان پروژه در ابتدا به صورت جامع تعاریف مختلف ریسک و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید
اسفند 93
8 پست
بهمن 92
2 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
6 پست
بهمن 91
6 پست
آذر 91
5 پست
آبان 91
5 پست
مهر 91
2 پست
اسفند 90
7 پست
بهمن 90
8 پست
آذر 90
38 پست
آبان 90
8 پست
بوشهر
1 پست
سلیمانی
1 پست
قاسم
1 پست
آلودگی
1 پست
خاک
1 پست
گاز_کلر
1 پست
مقاله
1 پست
کبد_چرب
1 پست
محمدحسان
1 پست
هور_بابا
1 پست
هوم_بابا
1 پست
یزد
2 پست
گل
1 پست
اسلام
1 پست
چ
1 پست
مرنجاب
2 پست
بیماری
2 پست
ابالفضل
2 پست
شهدا
1 پست
محرم
1 پست
لبو
1 پست
تغذیه
4 پست
شلغم
1 پست
آب
1 پست
طبیب
2 پست
ایمان
2 پست
ایمنی
2 پست
بارداری
3 پست
زنان
1 پست
ادعیه
2 پست
سینوزیت
1 پست
همسرداری
1 پست
مداحی
1 پست