بهداشت آشپزخانه و رستوران

بهداشتپرسنل:

جهتبهداشتپرسنلآموزشهاییدرابتدایاستخدامدرارتباطبامواردبهداشتیشخصیوحملونقلموادغذاییانجاممیشود.

کارکنانمطابقبرنامههایآموزشیتحتآموزشهایبهداشتیقرارمیگیرند.

 1. کلیهافرادقبلازورودبهمحدودهایحملونقلموادغذایی،قبلازشروعکار،پسازجابجاییهرگونهموادآلودهویاپسازاستراحتدستهایخودرامیبایستبشویند.
 2. کلیهکارکنانپسازاستفادهازدستشوییبایددستهایخودرابشویند.
 3. کارکنانوکارگرانوهرمراجعهکنندهایقبلازورودبهمحلهایتولیدمحصولوانبارمواداولیهازروپوش،کلاهودمپایی مخصوصاستفادهنمایند.
 4. درصورتلزومکارگرانبایدازدستکشمخصوصدرهنگامآشپزیویاجابجاییمواداولیهاستفادهنمایند.
 5. هرگونهرفتاریدرمحدودهجابجاییموادغذاییکهمیتواندموجبآلودگیموادغذاییگردد،ازقبیلخوردن،استفادهازدخانیات،آدامسجویدنویاکارهایغیربهداشتیمانندآبدهانانداختنممنوعاست.
 6. تمامیکارکنانیکهبهمحدودهجابجاییموادغذاییواردمیشوندبایستیاشیاییراکهممکناستبداخلموادغذاییبیافتنددرآوردهباشند.
 7. جواهراتیمانندحلقهازدواجوسایراشیاییکهنمیتواننددرآوردهشوندوازشخصجداشوندبایدبهطرزمناسبیپوشیدهشده باشند.
 8. وسایلشخصیولباسهایکارکنانکهدرخارجازمحیطکاراستفادهمیشوندنبایددرمحدودهجابجاییموادغذایینگهداری شوند.
 9. محلهایرفتوآمدکارکنانوبازدیدکنندگانتوسطسرپرستتولیدجهتجلوگیریازبروزآلودگیکنترلمیشود.
 10. کلیهکارکنانموظفنددرزمانیکهبهیکبیماریمسریمبتلاشدهباشندکهاحتمالانتقالآلودگیبهموادغذاییمیرود،بهمسئولبهداشت اعلامنمایند.
 11. کارکنانیکهداراییکجراحتیازخمبازشدههستندنبایدموادغذاییویاسطوحدرتماسباموادغذاییراجابجاکنندمگراینکهجراحتبطورکاملبوسیلهپانسمانیاپوششضدآب ،ماننددستکشهایپلاستیکیپوشیدهشدهباشد.

 

بهداشتونظافتمحیطهایکاری:

 1. براینظافتوبهداشتتمامیمحیطهایکاریوتجهیزاتموجودبرنامهبهداشتتوسطمسئولبهداشتدرفرمبرنامهشستشو،ضد عفونیوبهداشت تهیهمیشودوتوسطتیمایمنیموادغذاییآنهاموردتصدیققرارمیگیرد.
 2. برنامههایبهداشتیشاملمواردزیرمیباشند: نامشخصمسئول،تناوبوتکراراقدامبهداشتی،موادشیمیاییوشویندهمورداستفادهوغلظتهایلازمآنها،تجهیزاتمربوطبه دما،معرفیروشهاییبراینظافتوبهداشت.
 3. لازماستتاجهتتنظیمبرنامههایبهداشت،وسایلوظروفوتجهیزاتومحلهاومکانهایلازمبراینظافتوشستشوبطورکاملشناساییشوند.
 4. مکانهاوتجهیزاتیکهنیازمندتوجهویژههستندنیزبایدشناساییشوند.
 5. توزیعغذابایدبهگونه ایباشدکهباعثازدحاممراجعینواتلافوقتآنهانشود.
 6. باتوجهبهتعدادمراجعیندرغذاخوریتعدادیازپرسنلباچرخدستیمناسبظروفغذاهایسروشدهراازرویمیزهاجمعآوریودرهمانحالسطوحمیزرابرایمراجعینبعدیتمیزنمایند.
 7. روشهایلازمبرایحفظبهداشتمحیطکاردرطیمراحلتولیدبایددربرنامههالحاظشود. مثل:جمعآوریپسماندههایباقیماندهازفرایندتولیددرزمانهایمشخصشده
 8. موادشیمیاییوشویندهبایدهماهنگبادستورالعملهایتولیدکنندهمورداستفادهقرارگیرندودارایتاییدیهوگواهیازوزارت بهداشتباشند.
 9. جهتموثربودنبرنامههایبهداشتونظافتبازرسیهایدورهایمطابقفرمگزارشکنترلوپایشنظافتبهداشتبهشماره توسطمسئولبهداشتانجاممیشودوگزارشآنبرایتیمایمنیموادغذاییارسالمیگرددودرصورتنامناسببودنوضعیتاقداماتمناسبمطابقروشاجراییاقداماصلاحی/ پیشگیرانهاقداممیشود.
 10. محل شستشو و نگهداری ظروف باید در مجاورت محل پخت ولی مجزا و مستقل از ان باشد ،
 11. جهت شستشو ترجیحاً از ماشینهای اتوماتیک در غیر اینصورت از ظرفشویی 3 مرحله ای )شستشو ،
 12. ضدعفونی و ابکشی) استفاده شود.
 13. چیدمان و نگهداری ظروف و تجهیزات و وسایل باید به گون های باشند که خطر سقوط وجود
 14. نداشته باشد و مزاحمتی برای عبور و مرور ایجاد نکند.
 15. ورود افراد متفرقه به اشپزخانه ممنوع میباشد
 16. نظافت عمومی و زیبایی ظاهری به نحو مناسب رعایت گردد (کلیه سطوح دیوار ، کف ، سقف
 17. ، قفسه ، پیشخوان ، میز ، صندلی ها و...)
 18. درصورتنیازبرنامهشستشوونظافتبهدلایلزیربهروزآوریمیگردد:

الف:مشخصههایمحصول

ب:مصرفموردانتظار

ج:نمودارهایجریان

ه: اقدامکنترلی

د:نامناسببودنواثربخشنبودنبرنامهقبلی

 

بهداشتفردیوسلامتپرسنل:

1.معایناتادواری: کلیهکارکنانشرکتهرسالیکمرتبهتوسطپزشکمشاورشرکتمعاینهمیگردندوهماهنگیاینکارتوسطنمایندهمدیریتومسئولایمنیوبهداشتومدیراداریانجاممیشود.

فرممعاینهادواریپرسنلتوسطپزشکتکمیلومهروامضاشدهودرپروندهبهداشتیپرسنلنگهداریمیشود.

آزمایشاتادواری: هرسالیکمرتبهازکلیهکارکنانآشپزخانه،کنترلکیفیت،فنیوانبارهایمواداولیهورستورانوآبدارخانهبا

هماهنگیصورتگرفتهتوسطمسئولایمنیوبهداشتومدیراداریتوسطمراکزذیصلاحآزمایشاتادواریبهعملمیآید. نتایجآزمایشات ادواریبهرویتپزشکمشاوررسیدهودرپروندهبهداشتیهرفردنگهداریمیشود.

توجه: چنانچهپسازانجاممعایناتیاآزمایشاتادواریبیماریخاصیمشاهدهگردیدکهامکانسرایتآنبهسایرپرسنلمحصولمواداولیه وجودداشت،باهماهنگیمدیرمالی/ اداریومدیرمربوطهنسبتبهبکارگیریفرددرمحلدیگریکهامکان

/ 0 نظر / 91 بازدید