بهبود ایمنی در کارخانجات خود کار

بهبود ایمنی در کارخانجات خود کار :
نتیجه توسعه تولید تغ‍‍‍‍ییر در سطح اتوماسیون است.این تو سعه ها به شکل خود کار شدن تجهیزات تولید و جابجایی خودکار مواد نمود پیدا میکند .تغییرات رخ داده در این سطوح خود باعث بوجود آمدن مخاطرات ناشناخته ای شده است . دریک کارخانه هر چقدر هم خودکار شده باشد همواره انسان به نحوی در بعضی از موارد دخالت خواهد داشت.
برای مثال بعضی ازکارهایی که در سیستم خود کار توسط انسان انجام میشود عبارتند از :

1- برداشتن مواد 2-اتصال دادن قطعات 3- برنامه ریزی و اصلاح و تعدیل آن 4-تنظیم ابزار ها و قلاب کردن و بستن وسایل 5- پالایش سیستم 6- تعیین محل بخش هایی که درست کار نمیکند وبرطرف کردن عیب آنها 7-سرویس و نگهداری
منابع خطرات مر بوط به اتوماسیون
مخاطرات اتوماسیون به پنج دسته طبقه بندی میشوند:
1:کنترل : اشتباه در کنترل ممکن است در اثر خطای سیستم های کنترلی - خطاهای نرم افزاری وعیب های الکتریکی باشد.
بر اساس اطلاعات رفرنس ۸۳/۰ حوادث در اثر راه اندازی نا خوا سته،  ۰۵/۰ در ناتوانی در متوقف کردن ، ۱۱/۰ به حرکت های عمدی و ۰۱/۰در اثر حرکت های غیر طبیعی بوده است.
2: حضور در محوطه ی کاری ماشین :وقتی که ماشین در حالت خود کار عمل میکند به طور طبیعی از طریق تدابیر ایمنی مناسب از حضور اپراتوردر محوطه کاری ماشین جلوگیر ی میشود . اپراتور ممکن است بنا به دلایل زیر وارد محوطه کاری شود :
الف)ماشین به طور مناسب حفاظ گذاری نشده باشد .
ب) بعضی از عملیات دستی ضروری باشد .
ج)لازم است که اپراتور تعمیر را در حالت فعالیت ماشین تکمیل کند. برای مثال بدلیل جای گزینی غلط و انجام تنظیمات ضروری در حین فعالیت دستگاه.
د) طراحی ماشین طوری است که امکان خاموش کردن آن وجود ندارد.
3 : خطای انسانی: تجهیزات خود کار را با تجهیزاتی که نیاز به نگهداری تخصصی و مهارت های شغلی دارند کاملآ فرق دارند . در صورتیکه اپراتور ها به طور مناسب تحت آ موزش قرار نگرفته باشند تصمیم گیری در باره ی واکنش های لازم در شرایط اضطراری برای آنها مشکل خواهد بود .
بر اساس اطلاعات رفرنس در ۹۸/۰ وارد خطای انسانی از طریق سیستم کنترل قابل شناسایی بوده است.
طبقه بندی خطای انسانی با یک سیستم کنترل :
الف :  برخورد ناخواسته با کلید راه انداز ۲۹/۰
ب : برخورد ناخواسته با سایر کلیدها ۱۷/۰
پ : حرکات اشتباهی ۰۸/۰
ت : انجام کارهای تکرای ...
ث : اشتباه در مانور ۱۴/۰
ج : نا آشنا بودن کارکرد برای اپراتور ۱۴/۰
چ : عدم اطلاع از حضور شخص دیگر در منطقه ی خطر ۱۲/۰
ح : نامشخص ۰۴/۰  

خطاهای الکتریکی - هیدرولیکی - پنوماتیکی : در این حالت با توجه به نوع وسیله کنترل ماشین احتمال وقوع آتش سوزی و افت شدید فشار وآتش سوزی وجود دارد
خطرات مکانیکی : این امر ممکن است در اثر حمل قطعات و بارهای اضافی و یا کاهش درجه قابلیت اطمینان سیستم در اثر خوردگی یا خستگی باشد .
ایمنی تجهیزات خود کار : بر اساس قوانین و کد های ملی نصب تعدادی از وسایل ایمنی بر روی تجهیزات خود کار الزامی است علاوه بر قوانین اجباری رسمی یک سری از استاندارد ها که توسط بعضی از سازمانها (اداره کل بهداشت و ایمنی حرفه ای osha ، انیستیتوی استانداردهای ملی آمریکا ansi ، انیستیتوی استانداردهای ملی آلمان din ، هیئت اجرائی ایمنی و بهداشت hse) ارائه شده اند حائز اهمیت میباشند .
با توجه به موارد فوق کسب اطمینان از کامل بودن وسایل ایمنی لازم قبل از نصب تجهیزات خود کار الزامی است. 

پیشنهاداتی برای بهبود ایمنی در صنایع خود کار :
عمومآ در حال حاضر قوانین محکمی برای بکار گیری ایمنی در کارخانجات خود کار وجود ندارد اگر چه ارزیابی خطرات و ریسک جراحات و تجزیه و تحلیل دستورالعمل های ایمنی الزامی است .
بر اساس این اطلاعات بدون توجه به میزان آن تکنیک هایی نظیر : نمونه برداری از رفتار ایمنی - ارزایابی ایمنی همراه با تجزیه و تحلیل روند می تواند در تجزیه و تحلیل و پیش بینی و ارزیابی عملکرد ایمنی صنایع خود کار مفید باشد .
همچنین میتوان از داده های جمع آوری شده به منظور توسعه ی بانک داده ها وسیستم های تخصصی نیز استفاده کرد.
و سرانجام بایستی دستورالعمل های انتخاب کارگران مناسب و برنامه های آموزشی اجرا شده وموفق آمیز بودن آنها به صورت دوره ای ارزیابی شود .
علل کمک کننده در بروز حوادث:
برای درک کامل علل یک حادثه شناخت دقیق عوامل کمک کننده و علل مستقیم حادثه اساسی است .
در گذشته جهت جلوگیری از وقوع حوادث تاکید اصلی بر روی اعمال و شرایط ناایمن بود در حالیکه امروزه مشخص شده است که اگر قبل از وقوع حادثه علل کمک کننده برطرف شوند به احتمال زیاد فرایند پیشگیری از بروز حادثه تسریع خواهد گردید .

 

الف)عملکرد ایمنی سرپرستان:
* تجزیه و تحلیل مخاطرات شغلی
** اجرای مقررات ایمنی
*** دانش و آگاهی کافی از اصول ایمنی
****مشارکت کارگران در ایمنی
*****انطباق شغل با کارگر
****** گسترش شرایط کاری ایمن

ب)شرایط روحی کارگران:
*اطلاعات ایمنی
*هماهنگی چشم و دست
*رفتارهای کارگران
*عکس العمل ها و ثبات عاطفی

ج)شرایط جسمانی کارگران:
* برای یافتن کارگری با شرایط جسمانی لازم یک شغل انجام معاینات قبل از استخدام ضروری است
** برای اطمینان از اینکه مواجه های محیطی تآثیر سوئی بر روی شرایط جسمانی کارگران ندارد انجام معاینات دوره ای الزامی است .
*** در هنگام تغییر شغل کارگران انجام معاینات دقیق از شرایط جسمانی انها الزامی است .


د) ارزیابی شرایط کمک کننده در بروز حوادث و تهیه چک لیست

 

/ 0 نظر / 174 بازدید