# ایمنی

بهداشت آشپزخانه و رستوران

بهداشتپرسنل: جهتبهداشتپرسنلآموزشهاییدرابتدایاستخدامدرارتباطبامواردبهداشتیشخصیوحملونقلموادغذاییانجاممیشود. کارکنانمطابقبرنامههایآموزشیتحتآموزشهایبهداشتیقرارمیگیرند. کلیهافرادقبلازورودبهمحدودهایحملونقلموادغذایی،قبلازشروعکار،پسازجابجاییهرگونهموادآلودهویاپسازاستراحتدستهایخودرامیبایستبشویند. کلیهکارکنانپسازاستفادهازدستشوییبایددستهایخودرابشویند. کارکنانوکارگرانوهرمراجعهکنندهایقبلازورودبهمحلهایتولیدمحصولوانبارمواداولیهازروپوش،کلاهودمپایی مخصوصاستفادهنمایند. درصورتلزومکارگرانبایدازدستکشمخصوصدرهنگامآشپزیویاجابجاییمواداولیهاستفادهنمایند. هرگونهرفتاریدرمحدودهجابجاییموادغذاییکهمیتواندموجبآلودگیموادغذاییگردد،ازقبیلخوردن،استفادهازدخانیات،آدامسجویدنویاکارهایغیربهداشتیمانندآبدهانانداختنممنوعاست. تمامیکارکنانیکهبهمحدودهجابجاییموادغذاییواردمیشوندبایستیاشیاییراکهممکناستبداخلموادغذاییبیافتنددرآوردهباشند. جواهراتیمانندحلقهازدواجوسایراشیاییکهنمیتواننددرآوردهشوندوازشخصجداشوندبایدبهطرزمناسبیپوشیدهشده باشند. وسایلشخصیولباسهایکارکنانکهدرخارجازمحیطکاراستفادهمیشوندنبایددرمحدودهجابجاییموادغذایینگهداری شوند. محلهایرفتوآمدکارکنانوبازدیدکنندگانتوسطسرپرستتولیدجهتجلوگیریازبروزآلودگیکنترلمیشود. کلیهکارکنانموظفنددرزمانیکهبهیکبیماریمسریمبتلاشدهباشندکهاحتمالانتقالآلودگیبهموادغذاییمیرود،بهمسئولبهداشت اعلامنمایند. کارکنانیکهداراییکجراحتیازخمبازشدههستندنبایدموادغذاییویاسطوحدرتماسباموادغذاییراجابجاکنندمگراینکهجراحتبطورکاملبوسیلهپانسمانیاپوششضدآب ،ماننددستکشهایپلاستیکیپوشیدهشدهباشد.   بهداشتونظافتمحیطهایکاری: براینظافتوبهداشتتمامیمحیطهایکاریوتجهیزاتموجودبرنامهبهداشتتوسطمسئولبهداشتدرفرمبرنامهشستشو،ضد عفونیوبهداشت تهیهمیشودوتوسطتیمایمنیموادغذاییآنهاموردتصدیققرارمیگیرد. برنامههایبهداشتیشاملمواردزیرمیباشند: نامشخصمسئول،تناوبوتکراراقدامبهداشتی،موادشیمیاییوشویندهمورداستفادهوغلظتهایلازمآنها،تجهیزاتمربوطبه دما،معرفیروشهاییبراینظافتوبهداشت. لازماستتاجهتتنظیمبرنامههایبهداشت،وسایلوظروفوتجهیزاتومحلهاومکانهایلازمبراینظافتوشستشوبطورکاملشناساییشوند. مکانهاوتجهیزاتیکهنیازمندتوجهویژههستندنیزبایدشناساییشوند. توزیعغذابایدبهگونه ایباشدکهباعثازدحاممراجعینواتلافوقتآنهانشود. باتوجهبهتعدادمراجعیندرغذاخوریتعدادیازپرسنلباچرخدستیمناسبظروفغذاهایسروشدهراازرویمیزهاجمعآوریودرهمانحالسطوحمیزرابرایمراجعینبعدیتمیزنمایند. روشهایلازمبرایحفظبهداشتمحیطکاردرطیمراحلتولیدبایددربرنامههالحاظشود. مثل:جمعآوریپسماندههایباقیماندهازفرایندتولیددرزمانهایمشخصشده موادشیمیاییوشویندهبایدهماهنگبادستورالعملهایتولیدکنندهمورداستفادهقرارگیرندودارایتاییدیهوگواهیازوزارت بهداشتباشند. جهتموثربودنبرنامههایبهداشتونظافتبازرسیهایدورهایمطابقفرمگزارشکنترلوپایشنظافتبهداشتبهشماره توسطمسئولبهداشتانجاممیشودوگزارشآنبرایتیمایمنیموادغذاییارسالمیگرددودرصورتنامناسببودنوضعیتاقداماتمناسبمطابقروشاجراییاقداماصلاحی/ پیشگیرانهاقداممیشود. محل شستشو و نگهداری ظروف ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید

روشهای شناسایی خطرات ،مزایا و معایب آنها با توجه به عنوان پروژه در ابتدا به صورت

روشهای شناسایی خطرات ،مزایا و معایب آنها با توجه به عنوان پروژه در ابتدا به صورت جامع تعاریف مختلف ریسک و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید